Konya Tarihi » Konya Türküleri
Konya Türküleri
KONYA TÜRKÜLERİ
TÜRKÜ

   Kendilerine mahsus beste ile okunan halk şarkılarına Türkü denmektedir. Türkülerin,Varsağı,Kayabaşı,Türk mani,Çukurova,Bozlak Kerem,Kesik Kerem ve Karaca oğlan gibi birçok türleri vardır. Aralarındaki fark güfteden değil ezgisindendir. 

KONYA TÜRKÜLERİ

   
Konya'da en çok söylenen türküler, Bozlak ve Çukurova ile oynak makamlarıdır. Süratli okunduklarından oyun havası da denilir. 
Selçuklulardan bu yana devamlı çoğalıp gelen türkülerimiz sanat değerini ve geçmiş dönemlerin hissiyat ve fikirlerini müşahede etmekte olup diğer taraftan da hasret, tepki, ilenme, isyan etme, kafa tutma, ezgi, dilek, ağıt, yakınma, eğlence ve acımalar nakış nakış işlenmektedir.
    Konya türkülerinde güfte ve saz ikilisi büyük bir uyum içindedir. Seçilen her söz aynı tef ve kaşık seslerine adapte edilmiştir. Anadolu'nun zengin folklor hazinesinden biri de Konya'nın mahalli motif ve güzellikleri ile süslü türkülerdir. Eski dönemlerden Mevlevi dergahlarında semâ ayini içinde Konyalı müzisyenler kendi aralarında muhabbet yaparken oturak alemlerinde beste yapıp türkü söylemişler. Konya türküleri muhabbet toplantıları oturak alemlerinde bir arada sunulur. Konya türkülerinde bazıları:
    Konya Peşrevi,Sandıklı,Sabahın Seher Vakti,Menteşeli,Sille,Asabilsem,İçme Beyim, Urfalıyım, Mapushane, Üsküdar, Saffet Efendi,Turnalar,Bülbül,Aksaray Develisi, Efendim, Divan.
    Nafiledir Sevgilim,Aksinne,Karanfil,Çay Kenarı,Karakoyun,Emmiler,Enginli Yüksek Kayalarımız,Çıbık Telden Bağlamam,Lima,Süpürgesi Yoncadan,Aslan Mustafa'm,Kozan Dağı,Necip Oğlan,Bağlar Gazeli,Tosun At,Şerif Hanım,Memberi,Elmalı.
Atımı Bağladım,Furun Üstünde Furun,Eczanenin Şişeleri,Camiinin Mazini Yok,Alim,Evlerinin Önü,Tatar,Eşme Kaya,Kabak,Elmaların Yongası,Güldibi Belleniyor, Baygın Cemilem,Hocam,Sabab Oğlanın, Karamanlı, Mezar Arası,Candarmalar, Hafız Mektebden Gelir, Mapus Damlarına Serdim Postu,Yeşilim.
TÜRKÜLER

Lorasdan bir duman ağdı
Sulu sepen dolu yağdı
Yolcular hep hana doldu
Kaldım evlerde yalınız
               * * *
İbrişimin telden midir?
Muhabbetin candan mıdır?
Bu ayrılık senden midir?
Tükenmez derdim yalınız
               * * * 
Menteşeli menteşeli
Öldüm derdine düşeli
On yedi yıldır gideli
Kaldım evlerde yalınız
               * * * 
Derviş olsam giysem hırka
Kimse yok ki versem arka
Ben dolaştım şanlı şarka
Çekilir derdim yalınız
               * * *
Evleri var içli dışlı
Çanları hüma kuşlu
Annem ağlar gözüm yaşlı
Kaldım evlerde yalınız
 

SİLLE TÜRKÜSÜ

Şu silleden gece geçtim görmedim
                                     Aman aman
Acı tatlı sular içdim ölmedim
                                     Aman Aman
Ben o yardan vaz mı geçdim geçmedim
                                     Aman Aman
Şu Sille'nin çelenleri tahtadan
                                     Aman Aman
Ben istemem patlak başlı softadan
                                     Aman Aman
Evlerinin önü zeytin ağacı
                                     Aman Aman
Dökülür yaprağı kalır ağacı
                                     Aman Aman
Nedir sevdiğim bunun ilacı
                                     Aman Aman
 

AKSİNNE TÜRKÜSÜ
Aksinne yolları tozdur dumandır
Bizim yare kavuşmamız hayli zamandır
Ben atımı nalladırım akik nal ile
                                            Yar yar
Özengisini parladırım sırma tel ile
                                            Yar yar
Ben atımı yanaşdırdım binek taşına
Ellerim ilişmez eğer kaşına
                                            Yar yar

MANİ :
Destan, Koşma, Türkü gibi milli nazım şekillerinden biridir. Lirik şiirlerin en güzeli manilerdir. Dörder mısradan meydana geldiği için maniye dörtleme de denir.
Konya'da kadınlar kızlar bir yere toplandıklarında, evvelce yazılmış manilerin içinde bulunduğu bir torbayı ortaya getirirler ve çocuklardan birine herkesin talihine kura çektirirler. Çıkan kağıtları hanımlardan biri okur. Manisi iyi çıkan sevinir, iyi çıkmayan kederlenir ve böylece hoş vakit geçirilmiş olurdu.
 
MANİLER
Açıldı hep çiçekler
Uçuşur kelebekler
Ne çiçek ne kelebek
Gönlüm hep onu özler
Asmada kuru dal var
Güzelde pembe şal var
Beni sana vermezler
Var git Allah'a yalvar
Ah buğdayım buğdayım
Sereyim kurudayım
Geçme kapım önünden
Ben seni unudayım
Elek üstünde elek
Aman vermiyor felek
Benim de bir yarim var
Dünya da huri melek
Bu gün günlerden Salı
Belinde acem şalı
Gören çeksin maşallah
Kimin var böyle yari
Şu dağlar kireç olsa
Davarı erkec olsa
Güzel çirkin istemem
Sevdiğim güleç olsa
Hey çifçiler çifçiler
Öğendire dürttüler
Sen gibi maniciyi
Beş paraya ettiler
Yandım yandım kül oldum
Bir esmere kul oldum
Kuş dili bilmez iken
Öğrendim bülbül oldum
Davras yörük evleri
Şehirdedir beyleri
Hacı Çetme'ye gelmiş
Oynar, güler dilleri.


NİNNİ :
Annelerimizin beşiklerimizin yanında, salıncaklarımızın başında uyutmak için söyledikleri ve yavrularına iyi dilekleri konu alan şarkılara ninni denir.
NİNNİLER
Al babası al babası
Yağlığımı sar babası
Oğlun mektebe hazırla
Kitap al da sal babası
Dandin dandin danadan
Doğmuş bebek anadan
Böyle güzel doğar mı
Öyle çirkin anadan
Derin gölde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Benim oğlum safi gümüş
Kuzum neni yavrum nenni
Hey develer devler
Peynirlidir pideler
Yedi yedi dedeler
Hani bize dediler
Oğluma uyku verdiler.
 

ŞİİRLERDE KONYA VE MEVLANA
KONYA METHİYESİ
Aşk u şevkle kurulmuştur binâsı Konya'nın
Anın içûn bâd-ı Cennettir hevâsı Konya'nın
Hıcrile mahbûbunu kılmış müzeyyen âşıkı
Davet etmiş destine almış Hüdâsı, Konya'nın
Hor gezer âdemleri emmâ veli irfân olur
Hafızı gayet çeri, âlimleri umman olur
Hasılı ol katre âbın nüş eden arslan olur
Galiba toprağının bu iktizâsı, Konya'nın
Açtı candan yâreyi gûş eyledik neyle kudüm
Biz anın dervişiyiz inkârımız yok bil-umüm
Şah-ı kutb'ul ârifin'dir Hazret'i Mollâ-yı Rûm
Şüphesiz makbûl Hak'tır evliyâsı, Konya'nın
Bülbül elhan eylemez bu beldede vakt-ı seher
Zikr-i Mevlâna'ya mâni olmuş ol mürg meğer
Heft-i kişverde hezârân âşık "Ya Hû" çeker
Zümre-i nâdân değildir müptelâsı, Konya'nın
Evliyasın eyleyim dersen bir bir hesab
Eylersem icmal, tafsilin olur bin cilt kitab
Sen de eyla bâb-ı Mevlâna'ya durma intisâb
Ordadır âşıkların açık livâsı, Konya'nın
Konya'da Eflâtun misâli vardır çok ricâl
Gösterir Ayine-i İskenderî'den hûb cemâl
Bulunur civâr-ı Mevlânâ'da erbâb-ı kemâl
Her şebin, rûz eylemiş Şems'in ziyâsı, Konya'nın
Kış olunca donanır ahbâbile vahdet-hâneler
Kurulup Pazar-aşk mamûr olur kâşâneler
Şems'i aşkın yakar pervâz eder pervâneler
Yaz olunca var Meram üzre safâsı, Konya'nın
Aşık Şem'i

GAZEL
Bülbülden nida geldi güllere
Sefasın sürmeden geçti gidiyor
Eftadeler yalın ayak yollara
Ağlayı ağlayı düştü gidiyor.
Bahar Eyyamında bülbül sesinde
Çıkarmış perçemi fimü fesinde
Eyvâh! Gönül kuşu can kafesinde
Pervaz ede ede uçtu gidiyor
Gönüller babında belsin paşasın
Mevlam ömür versin binler yaşasın
Yetiş ey bî-vefa helallaşasın
Şem'i ecel câmın içti gidiyor
Aşık Şem'i
KONYA
Yoluna kurban olduğum,
Aziz bildiğim evlattan
Şanın şöhretin dört yana,
Koşa gelmede milâttan...
Dört ufkundan mühür mühür,
Hayaller fışkıran şehir..
Bağrında koca bir nehir
Akadurur, hububattan...
Sen ney, dilinde uhrevi
Mevlâna'nın aşk alevi
Dile getir Keyhüsrevi,
Nağmeler sun, Keykubat'tan.
Toprak görünüşü hice,
Verdiğin zevk yeter içe.
Ey yeşil taşa, kerpiçe,
Destanlar söyleten vatan...
Feyzi HALICI

KOŞMA
Bir şirin şivekâr aklımı aldı
Melek midir, huri midir yar mıdır
Vücudum şehrine vel vele saldı.
Fiğan mıdır, feryadmıdır zar mıdır.
Henüz girmiş dilber on üç yaşına
Çoğunu bend etmiş sırma saçına
Terlemiş memeler koynun içinde
Elma mıdır, turunç mudur, nar mıdır.
Bağrım yakdı benim ol bağrı çelik
Kesilmiş her yanı sımsıkı ilik
Bir güzelde olmaz böyle güzellik
Penbe midir, sepen midir, kar mıdır
Sururi der hublar tüccarı oldum
Bazar-ı aşk içre birisin buldum
Hasılı ömrümü verdim de aldım
Zarar mıdır, ziyan mıdır, kâr mıdır
Sileli SURURİ
KOŞMA
Sevdiğim düşürme beni dillere
Sırrımı aleme ifşadan sakın
Varupta meylini ellere verme,
Sevdalı başımı kavgadan sakın.
Derdi aşkın gibi bir müşkil beter,
Var mıdır dünyada ey bağrı mermer,
Hatıra gelmez mi ol hul mahşer,
Huzuru divanda davadan sakın.
Sileli SURURİ

KONYA DESTANI
Sabahtan Vardım Konya'ya
Baktım cihana uyanık!
Kimi binik, kimi yaya.
Baktım meydana uyanık
Sabahtan akşama kadar.
Didinir terler, çabalar.
Uyanık bütün babalar.
Oğul, kız , ana uyanık.
Karatay, İnce Minare.
Dolaştım hep birer kere
Her köşeye, her esere
Bakındım râna uyanık.
Baktım tarihe, zamana.
Baktım Alâeddin Han'a
Baktım o büyük insana.
Kılıç Arslan'a uyanık
Şehirde herkes ayakta,
Kepenekler kaldırılmakta
Askeri, mektebi sokakta.
Baktım her yana uyanık.
Konuşursan bir kelime,
Kavuşursun bin selâma.
Lafızda şive var ama,
Fikirde mâna uyanık
Alâeddin Tepesi'ne
Çıktım tarihin sesine
Selçukluların türbesine
Baktım amenna uyanık.
Görünmez bir debdebede,
Gönüllerden bir türbede,
Yeşil üsküflü kubbede,
Uyur Mevlâna uyanık
TECER'im bu nasıl hülya;
Uyanırken gördüm rüya.
Eski Konya, yeni Konya.
Göründü bana uyanık !
A.K.TECER
KUBBE-İ HADRA'DAN
Her etek tennûredir,
Her satır bir sûredir
Her edâ mânâ demek...
Konya mevlâna demek !
Gel ki yollar boş değil;
Her nefes ney, her yeşil
Kubbe-i Hadrâ demek
Konya Mevlâna demek !
Türk alırken Asya'yı
Mevleviler Konya'yı
Etmiş istilâ demek
Konya Mevlâ demek!
Burda yer, gök ihtizaz
Burda boş dönmez niyaz
Burda yoktur "la" demek...
Konya Mevlâna demek !
Kar döner, rüzgar döner
Yol döner, yollar döner...
Yok bir istisnâ, demek..
Konya Mevlâna demek!
Arif Nihat ASYA

YERKÖPRÜ
Dağları aşarak indik vadiye,
Yolların yenidir canım
Yerköprü Başlangıca doğru bakıp geriye,
Bir hatıra oldum gülüm Yerköprü
Hidroelektirik santrallerin
Gelirdir ülkeme üretkenliğin
Yıllarca eksilmez senin değerin
Torosların süsü yeşil Yerköprü
Nizamiye kapısında bekçisi
Mermerler içinde şirin camisi
Arkasında koca devlet hamisi
Dağlara yaslanmış büyür Yerköprü
Gezilip görmeye değer bir köşe
Goncalar dağılmış yaramaz işe
Gördüm bir okul ki komadı neşe
Meğer taşımalı olmuş Yerköprü
Secmâni bu elde ömür tükenmez.
Havası çok güzel, kışı dokunmaz
Pahalıdır, bu yerlerde satılmaz.
Değerin kaç para canım Yerköprü
Ali Seçmen ÇEVİK (Eylül 1997)

EFENDİM'E MEKTUP
Alev alev yanıp duran içimde
Haşmetindir yâ Hazreti Mevlâna!
Ezer beni her gün başka biçimde
Firkatindir yâ Hazreti Mevlâna!
Gün olur güneşler kaplar cihânı
Bir ilâhi neş'e sarar her ayın
Bulunur her türlü derdin dermânı
Vuslatındır yâ Hazreti Mevlâna
Aşıkların gözyaşını dindiren
Susamış kalblere suyu indiren
Aşkı rûha ışık gibi sindiren
Rahmetindir yâ Hazreti Mevlâna !
Yıllardır kapında bekler bu benden
Keremkâr sultansın, Efendi'msin sen
Eşiğinde bir âciz baş görürsen
NUSRE'indir yâ Hazreti Mevlâna!
Halide Nusret ZORLUTUN
 
 
 

Yorum Ekle

Ad Soyad*
Eposta*
Başlık*
Yorumunuz*
Beni hatırla
* = Doldurulması zorunlu alanlar.
Foto Galeri Video Galeri
Hava Durumu
KONYA
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
oC
Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Fasıl Kutusu
Namaz Vakitleri
KONYA
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KİLİS
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
 Anket
Konya Lezzetlerinden Hangisini Tercih Edersiniz?
Topalak
Kaygana
İrmik Helvası
Sacarası
Su Böreği
Zerde
Etli Pilav
Düğün Çorbası
Bamya
Börek
Mevlana
Etliekmek
Fırın Kebap
Arabaşı
     Diğer Anketler
Döviz Kurları
DOLAR5.8273
EURO6.5587
iMKB96083
Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 83
Toplam ziyaretçi sayısı     : 828631